Our Mission

उद्देश्य

१. फोहरमैला व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणका लागि क्रियाशिल संघ संस्थाहरु विच सूचना र प्रविधिको आदान प्रदान गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने ।
२. फोहरमैला व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रबाट भएका कामहरु गुणस्तरिय, विश्वसनिय बनाउन आवश्यक समन्वय गर्ने ।
३. फोहरमैला व्यवस्थापन लागि संचालित कार्यक्रमहरुलाई दिर्घकालिन योजनाका साथ काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकाय र सदस्य संस्थाहरुविच आवश्यक समन्वय गर्ने ।
४. सदस्यहरुको क्षमता अभिबृद्धिको लागि तालीम, गोष्ठी, अध्ययन भ्रमण कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने ।
५. फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि नीति, नियम तथा कार्ययोजनाहरु निर्माण र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने ।
६. फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि समुदायमा जनचेतना अभिबृद्धिका कार्यक्रमहरु र सफाई अभियानहरु सञ्चालन गर्ने ।
७. वातावरण संरक्षण र फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना तथा समाचार सम्प्रेषणका लागि पत्रपत्रिका प्रकाशन र श्रव्य दृष्य कार्यक्रमहरु उत्पादन गर्ने ।